ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2013

ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರೋಧನೆ

ಏಳು ರೂಪಾಯಿಯೇ  ಏಳು
ಮಂಕಾಗಿ ಮಲಗದಿರು ಬೇಗ ನೀ ಮೇಲೇಳು

ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು
ಪ್ರೋಟೀನು, ವಿಟಮಿನ್ನು
ಎಲ್ಲವನು ಕೊಟ್ಟೇನು
ಬೇಕು ಬೇರಿನ್ನೇನು!!??

ಏಳು ರೂಪಾಯಿಯೇ  ಏಳು
ಮಂಕಾಗಿ ಮಲಗದಿರು ಬೇಗ ನೀ ಮೇಲೇಳು

ಅನುದಿನದ ಜರೂರತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ
ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿವೆಯಲ್ಲ
ನೀ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಹಾಸಿಗೆ
ಬಡವ ನಾ ಬದುಕಲಿ ಹೇಗೆ?

ಏಳು ರೂಪಾಯಿಯೇ  ಏಳು
ಮಂಕಾಗಿ ಮಲಗದಿರು ಬೇಗ ನೀ ಮೇಲೇಳು

ನನ್ನ ಬವಣೆಗಳ ಆಳುವವರರಿತಿಲ್ಲ
ಅಳುವೊಂದೇ ಉಳಿದಿದೆ ನನಗೆ
"ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ"
ಎಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಬೇಗ.... ಈ ಬಡವನ ಉಳಿಸೀಗ

ಏಳು ರೂಪಾಯಿಯೇ  ಏಳು
ಮಂಕಾಗಿ ಮಲಗದಿರು ಬೇಗ ನೀ ಮೇಲೇಳು

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ